Example: bachelor of science

PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DALAM …

29. ulasan / perakuan / pengesahan ketua polis daerah / ketua polis balai ke atas pemohon dari kalangan orang awam. dengan ini saya _____memperaku / tidak

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Text of PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DALAM …

GAMBAR UKURAN PASPOT Borang ini dikenakan Bayaran RM PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DALAM PASUKAN POLIS DIRAJA MALAYSIA 1. JAWATAN : (a) Hanya satu borang permohonan sahaja yang perlu diisi dan dimajukan kepada Ketua Polis Negara (Unit Pengambilan), Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman, 50560 Kuala Lumpur. (b) Pemohon daripada Pegawai Kerajaan atau Badan Berkanun hendaklah m embuat permohonan melalui Ketua Jabatan m asing-masing mengikut Perintah Am Bab A Para 21. (c) Permohonan yang TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK MEMPUNYAI KELULUSAN yang disyaratkan tidak akan dipertimbangkan. Borang permohonan hendaklah diisi dengan HURUF BESAR kecuali di para 25 (penyata diri) 2. NAMA PENUH: 3. NO. KAD PENGENALAN : - - 4. NO POLIS : 5. ALAMAT SURAT MENYURAT POSKOD 6. KOD NEGERI / DAERAH 7. NO. TELEFON: 8. TARIKH LAHIR : 9. UMUR: THN BLN HARI BULAN TAHUN 10. W ARGANEGARA: 11. AGAMA: 12. JANTINA: 13. KETURUNAN: 14. TINGGI : SM 15. BERAT: KG 16. LILIT DADA : BIASA (CALON LELAKI SAHAJA) SM TARIK NAFAS : SM 17. TARAF PERKAHW INAN 18. PENGLIHATAN : 19. PENDENGARAN : 20. JENIS PENYAKIT DIHIDAPI : ________________________________ 21. KECACATAN FIZIKAL : ______________________ 22. KELULUSAN : ________________________________________ ________________________________________ ________________ 23. PENGKHUSUSAN : ________________________________________ ________________________________________ ____________ 24. KELAS : ________________________________________ _______________ 25. CGPA : _________________________________ 26. KELULUSAN BAHASA MALAYSIA / BAHASA MELAYU PERINGKAT SPM : _______________________ 27. TAHUN: __________ UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA KOD KELULUSAN ULASAN : POLIS 262 (Pindaan 1/2006) 28. PENGESAHAN KETUA JABATAN BAGI SEMUA CALON YANG SEDANG BERKHIDMAT (UNTUK DIISI OLEH KETUA JABATAN BAGI PEMOHONAN PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT / KPSL. MAKSUD KETUA JABATAN ADALAH SEPERTI YANG DITAKRIF DALAM PERATURAN-PERATURAN PEGAW AI AWAM (PERLANTIKAN,KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) 2005. PERAKUAN: 1. SAYA MENGESAHKAN BAHAWA TINDAKAN TATATERTIB DAN PENGISYTIHARAN HARTA ADALAH SEPERTI BERIKUT, DAN (SILA TULIS DALAM PETAK YANG DISEDIAKAN) a) TINDAKAN TATATERTIB KE ATAS PEGAWAI b) PENGISYTIHARAN HARTA OLEH PEGAWAI (TANDAKAN DALAM KOTAK YANG DISEDIAKAN) i) ii) TINDAKAN TATATERTIB 1. AMARAN 2. DENDA 3. LUCUT HAK EMOLUMEN 4. TANGGUH PERGERKAN GAJI 5. TURUN GAJI 6. TURUN PANGKAT 7. SURCAJ 8. DALAM PROSES TATATERTIB 9. TIADA TARIKH HUKUMAN STATUS PENGISYTIHARAN HARTA TELAH MELAPOR DAN DILULUSKAN OLEH PIHAK BERKUASA PADA : HARI BULAN TAHUN TELAH MELAPOR DAN SEDANG DALAM TINDAKAN BELUM MELAPOR PENGISYTIHARAN HARTA NOTA: 1. SEKIRANYA JENIS HUKUMAN YANG SAMA DIKENAKAN LEBIH DARIPADA SEKALI, SILA NYATAKAN TARIKH HUKUMAN YANG TERAKHIR. 2. SEKIRANYA DUA ATAU LEBIH HUKUMAN DIKENAKAN DALAM SATU TINDAKAN, SILA TANDAKAN KESEMUANYA. 3. SAYA MENGESAHKAN BAHAW A MAKLUMAT PEGAWAI INI ADALAH BENAR DAN DISERTAKAN BERSAMA-SAMA INI RINGKASAN KENYATAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI INI. SAYA MENYOKONG / TIDAK MENYOKONG PERMOHONAN BELIAU DAN BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA MELEPASKANNYA JIKA BELIAU DITAW ARKAN PERLANTIKAN KE JAWATAN YANG DIPOHON. TANDATANGAN KETUA JABATAN NAMA JAWATAN COP JABATAN TARIKH :....................................... ...................... :....................................... ....................... :....................................... ....................... :....................................... ....................... :....................................... ....................... *SILA POTONG YANG MANA BERKENAAN. 2 ADA TIADA 29. ULASAN / PERAKUAN / PENGESAHAN KETUA POLIS DAERAH / KETUA POLIS BALAI KE ATAS PEMOHON DARI KALANGAN ORANG AWAM. DENGAN INI SAYA ________________________________________ MEMPERAKU / TIDAK MEMPERAKU DAN MENGESAH / TIDAK MENGESAH BAHAWA SEGALA BUTIR-BUTIR DALAM PEMOHONAN PENAMA ______________________________________ ADALAH BENAR DAN TIADA YANG DISEMBUNYIKAN BERPANDUKAN KEPADA PENGETAHUAN DAN REKOD YANG ADA. SAYA JUGA MENGESAHKAN BAHAWA SAYA MENGENALI / TIDAK MENGENALI LATAR BELAKANG PEMOHON / KELUARGA. SAYA MEMPERAKU / TIDAK MEMPERAKU BAHAWA PEMOHON ADALAH SEORANG CALON YANG SESUAI DAN LAYAK DI LANTIK KE DALAM PASUKAN POLIS DIRAJA MALAYSIA. TANDATANGAN KETUA POLIS DAERAH / KETUA POLIS BALAI NAMA JAWATAN COP JABATAN TARIKH :....................................... ...................... :....................................... ....................... :....................................... ....................... :....................................... ....................... :....................................... ....................... *SILA POTONG YANG MANA TIDAK BERKENAAN. *PERHATIAN!. BORANG PERMOHONAN INI HENDAKLAH DISERTAKAN DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN BERIKUT: 1. SALINAN SAH KAD PENGENALAN PEMOHON; 2. SALINAN SAH SIJIL KELAHIRAN PEMOHON; 3. SALINAN SAH IJAZAH, DIPLOMA, SIJIL DARI POLITEKNIK ( BERSERTA DENGAN TRANSKRIP YANG LENGKAP ) DAN SIJIL-SIJIL KELULUSAN PELAJARAN LAIN(STPM, SPM DAN SRP); 4. SALINAN SAH SIJIL BERHENTI SEKOLAH; 5. SALINAN SAH SIJIL, SURAT PERAKUAN KEGIATAN PERSATUAN DAN SUKAN; 6. SALINAN SAH KAD PENGENALAN IBU BAPA PEMOHON; 7. SALINAN SAH SIJIL KELAHIRAN IBU BAPA PEMOHON. PASTIKAN KESEMUA SALINAN SIJI-SIJIL TERSEBUT DI ATAS DILEKATKAN (STAPLE) MENGIKUT SUSUNAN SEPERTI DI ATAS KEPADA BORANG PERMOHANAN AGAR TIDAK TERCICIR. 3 30. KELULUSAN PELAJARAN KELULUSAN IJAZAH / MASTER / PHD ATAU YANG SETARAF TAHUN : KELAS : CGPA : PENGKHUSUSAN : ________________________________________ ________________________________________ ____ TEMPAT PENGAJIAN : ________________________________________ ________________________________________ _ KELULUSAN DIPLOMA TAHUN : CGPA : PENGKHUSUSAN : ________________________________________ ________________________________________ ____ TEMPAT PENGAJIAN : ________________________________________ ________________________________________ _ KELULUSAN STPM TAHUN : 1. PENGAJIAN AM 2. _________________________ 3. ________________________ 4. _________________________ 5. _________________________ 6. ________________________ KELULUSAN SPM / SPMV TAHUN : SPMV (JURUSAN) 1. BAHASA MALAYSIA 2. MATEMATIK 3. BAHASA INGGERIS 4. _________________________ 5. _________________________ 6. ________________________ 7. _________________________ 8. _________________________ 9. ________________________ KELULUSAN SRP / PMR TAHUN : 1. BAHASA MALAYSIA 2. MATEMATIK 3. BAHASA INGGERIS 4. _________________________ 5. _________________________ 6. ________________________ 7. _________________________ 8. _________________________ 9. ________________________ KELULUSAN PEPERIKSAAN RENDAH POLIS TAMBAHAN KEPUTUSAN SUBJEK TAHUN LULUS AKTA POLIS/PERINTAH TETAP KETUA POLIS NEGARA KANUN KESEKSAAN KANUN PROSEDUR JENAYAH KELULUSAN PEPERIKSAAN KHAS POLIS TAMBAHAN KEPUTUSAN SUBJEK TAHUN LULUS AKTA POLIS/PERINTAH TETAP KETUA POLIS NEGARA UNDANG-UNDANG AM PENGETAHUAN AM KELULUSAN UNDANG-UNDANG RENDAH PASUKAN KEPUTUSAN SUBJEK TAHUN LULUS AKTA POLIS/PERINTAH TETAP KETUA POLIS NEGARA UNDANG-UNDANG AM KANUN KESEKSAAN KANUN PROSEDUR JENAYAH KELULUSAN PEPERIKSAAN KHAS PASUKAN KEPUTUSAN SUBJEK TAHUN LULUS AKTA POLIS/PERINTAH TETAP KETUA POLIS NEGARA PENGETAHUAN AM PENGURUSAN DAN PERHUBUNGAN MANUSIA 4 31. PEKERJAAN / JAWATAN DAHULU DAN SEKARANG. TAHUN JAWATAN DAN GRED MAJIKAN DAN ALAMAT KERAJAAN / SWASTA GAJI BERSIH SEBULAN DARI HINGGA SEBAB BERHENTI 32. KETERANGAN IBU BAPA ATAU WARIS TERDEKAT BAPA IBU WARIS TERDEKAT NAMA NO. KAD PENGENALAN TEMPAT LAHIR KEWARGANEGARAAN PEKERJAAN ALAMAT RUMAH PEJABAT NO. TELEFON : TELEFON BIMBIT 5 33. PENYATA DIRI : ANDA DIKEHENDAKI MENULIS SENDIRI MENGGUNAKAN PEN, LATAR BELAKANG KELUARGA DAN MENGAPA MEMILIH JAW ATAN POLIS SEBAGAI KERJAYA. 6 34. NAMA ADIK BERADIK :- NAMA NO. KAD PENGENALAN UMUR ........................................ ........................................ .. - - ................ ........................................ ........................................ .. - - ................. ........................................ ........................................ .. - - ................. ........................................ ........................................ .. - - ................. ........................................ ........................................ .. - - ................. ........................................ ........................................ .. - - ................. ........................................ ........................................ .. - - ................. ........................................ ........................................ .. - - ................. ........................................ ........................................ .. - - ................. ........................................ ........................................ .. - - ................. ........................................ ........................................ .. - - ................. ........................................ ........................................ .. - - ................. 35. PENGAKUAN PEMOHON DI BAWAH SEKSYEN 5, AKTA SURUHANJAYA - SURUHANJAYA PERKHIDMATAN 1957 (SEMAKAN 1989) SEORANG PEMOHON YANG MEMBERI MAKLUMAT PALSU ATAU MENGELIRUKAN DALAM BORANG PERMOHONAN JIKA DISABITKAN BOLEH DIHUKUM PENJARA 2 TAHUN ATAU DIDENDA DUA RIBU RINGGIT ATAU KEDUA-DUANYA SEKALI. SAYA AKUI BAHAWA SEGALA MAKLUMAT YANG DIBERI ADALAH BENAR DAN SEKIRANYA DIDAPATI PALSU, PERMOHONAN SAYA AKAN TERBATAL DAN JIKA SAYA TELAH DITAWARKAN, PERKHIDMATAN SAYA AKAN DITAMATKAN SERTA-MERTA. TARIKH : ______________________ TANDATANGAN PEMOHON : _____________________ 7 PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN JAWATAN PASUKAN POLIS DIRAJA MALAYSIA PERKARA CARA MENGISI BORANG 1. Jawatan yang di pohon 01 Inspektor 02 Konstabel 03 Konstabel Tambahan 2. Nama Penuh Tuliskan nama seperti yang terdapat di dalam Kad ringkaskan jika ruang tidak mencukupi. 3. No. Kad Pengenalan Awam : Jika No. Kad Pengenalan anda ialah 620101-07-5111. Isikan seperti berikut: 6 2 0 1 0 1 - 0 7 - 5 1 1 1 4. No. Polis : Dan jika No. Kad Pengenalan anda ialah RF/131009 atau I/14447,tulis seperti berikut: R F 0 0 1 3 1 0 0 9 I 0 0 0 0 1 4 4 4 7 5. Alamat surat menyurat Tuliskan alamat surat menyurat dan nyatakan poskod. 6. Negeri / Daerah Nyatakan dan isikan kod Negeri / Daerah seperti di muka surat mengikut alamat kediaman. 7. Nombor Telefon Tuliskan nombor telefon supaya senang dihubungi. 8. Tarikh Lahir Jika tarikh lahir anda ialah 3hb. Februari, 1975, isikan seperti berikut: 0 3 0 2 1 9 7 5 9. Umur (Pada Tarikh Tutup Iklan) Nyatakan umur anda semasa iklan ditutup. Misalnya umur anda 22 tahun 1 bulan tuliskan seperti berikut: 2 2 0 1 10. Warganegara Isikan kod 1 - Warganegara Malaysia 2 - Bukan Warganegara Malaysia 11. Agama Isikan kod 1 - Islam 2 - Kristian 3 - Hindu 4 - Buddhist 5 - Sikh 6 - Taoism 7 - Lain-lain agama 12. Jantina Isikan kod 1 - Lelaki 2 - Wanita 13. Keturunan Kod-kod Bangsa adalah seperti berikut : - 01 - Melayu 53 - Sri Langka 02 - Senoi 54 - Pakistan 03 - Kadazan 55 - Bangladesh 04 - Iban 56 - Serani 05 - Dayak 57 - Punjabi 06 - Bajau 59 - Filipino 07 - Melanau 63 - Brunei 08 - Murut 64 - Thai 50 - Bumiputra 66 - Indonesia 51 - Cina 71 - Singapura 52 - India 99 - Lain Bangsa 14. Ukuran Tinggi Sila gunakan sistem metrik (sentimeter) 15. Berat Badan Sila gunakan sistem metrik (kilogram) 16. Lilit Dada (Biasa) Ruang ini untuk calon LELAKI sahaja. Sila gunakan sistem metrik. (sentimeter) 1 17. Taraf Perkahwinan Isikan kod 1 - Bujang 2 - Kahwin 3 - Kahwin lebih satu isteri 4 - Janda 5 - Duda 18. Penglihatan Isikan kod 1 - Baik 2 - Tidak Baik 3 - Memakai Cermin Mata 19. Pendengaran Isikan kod 1 - Baik 2 - Kurang Baik 3 - Kurang Pendengaran 20. Jenis Penyakit Tuliskan jenis penyakit dihidapi (Jika Ada) 21. Kecacatan Fizikal Tuliskan Kecacatan Fizikal (Jika Ada) 22 Kululusan Pelajaran Pemohon hendaklah mengisi semua butir-butir kelulusan yang dimiliki di ruangan yang disediakan. KELULUSAN PENGAJIAN TINGGI (IJAZAH/DIPLOMA) Calon DIWAJIBKAN memastikan kelayakan yang dimiliki adalah diiktiraf oleh JPA untuk tujuan lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam. Sila rujuk ke Unit Pengiktirafan Kelayakan, Bahagian Latihan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia untuk mengenalpasti pengiktirafan kelayakan yang dimiliki atau hotline 03-88853363. Calon yang telah merujuk kelayakan di JPA hendaklah menyertakan sekali surat pengesahan pengiktirafan kelayakan yang dimiliki semasa membuat permohonan. Tahun Lulus Isikan tahun anda lulus Ijazah/Diploma / Sijil dalam petak yang disediakan. PNGK/CGPA Sila isikan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) atau Cumulative Grade Point Average (CGPA) peperiksaan akhir yang diperolehi (jika berkenaan). Bidang Pengkhususan Isikan bidang pengkhususan Tempat Pengajian Isikan institusi pengajian tinggi yang diduduki. KELULUSAN STPM ATAU YANG SETARAF Kelulusan STPM atau Setaraf bagi Maksud Lantikan ke PerkhidmatanAwam (Pemegang Sijil STPM): Sila baca panduan di bawah sebelum mengisi borang permohonan). Bagi peperiksaan STPM mulai 1987 hingga 2002. (i) Lulus sekurang-kurangnya 3 matapelajaran atas Gred E dan lulus Pengajian Am dalam satu peperiksaan STPM: ATAU (ii) Lulus 2 matapelajaran dan lulus Pengajian Am dalam satu peperiksaan STPM dengan syarat kedua-dua matapelajaran yang lulus itu mestilah sekurang- kurangnya mendapat Gred C dan C atau Gred B dan D atau Gred A dan E: ATAU (iii) Lulus sekurang-kurangnya 2 matapelajaran atas Gred E dan 2 matapelajaran atas Gred R serta lulus Pengajian Am dalam satu peperiksaan STPM; ATAU (iv) Lulus sekurang-kurangnya 4 matapelajaran yang berlainan atas Gred E dan lulus Pengajian Am dalam peperiksaan STPM yang dikumpulkan dalam 2 peperiksaan dalam tempoh 3 tahun berturut-turut. Calon-calon yang memiliki Sijil STPM menggunakan NGMP boleh dilantik ke skim-skim perkhidmatan awam berdasarkan tahap kelulusan berikut: (i) Lulus sekurang-kurangnya 3 mata pelajaran atas Gred C dengan NGMP dan lulus Pengajian Am (sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP )dalam satu peperiksaan STPM; ATAU (ii) Lulus 2 mata pelajaran dan lulus Pengajian Am (sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP ) dalam satu peperiksaan STPM dengan syarat kedua-dua mata pelajaran yang lulus itu mestilah sekurang- kurangnya mendapat: (a) Gred B dan B (NGMP dan ); atau (b) Gred B+ dan B-(NGMP dan ); atau (c) Gred A- dan C+(NGMP dan ) atau (d) Gred A dan C (NGMP dan ) 2 (iii) Lulus sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran yang berlainan atas Gred C (NGMP ) dan 2 mata pelajaran atas Gred C-,D+ atau D (NGMP , atau ) serta lulus Pengajian Am (sekurang- kurangnya atas Gred C dengan NGMP ) dalam satu peperiksaan STPM; ATAU (iv) Lulus sekurang-kurangnya 4 mata pelajaran yang berlainan atas Gred C (NGMP ) dan lulus Pengajian Am (sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP ) dalam STPM yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut. Calon-calon yang tidak memiliki keputusan seperti di perenggan (i),(ii),(iii) atau (iv) adalah tidak layak dipertimbangkan untuk maksud lantikan ke jawatan-jawatan yang mensyaratkan kelulusan STPM yang menggunakan NGMP atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Tahun Isikan tahun anda menduduki peperiksaan STPM di ruangan yang disediakan. Keputusan Mata Pelajaran Enam (6) ruangan disediakan untuk diisi dengan matapelajaran Peperiksaan STPM. PEPERIKSAAN SPM / SPM(V) Tahun Isikan tahun anda menduduki peperiksaan SPM / SPM(V) dalam petak yang disediakan Ruangan ini hendaklah diisi oleh semua pemohon yang mempunyai kelayakan SPM / SPM(V). Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Mengikut Sistem Terbuka Bagi Maksud Lantikan Ke Perkhidmatan Awam: Pemohon yang memiliki SPM Mengikut Sistem Terbuka boleh dilantik ke skim-skim perkhidmatan yang mensyaratkan kelayakan demikian sebagai syarat lantikan. Bagi menentukan tahap kelulusan tersebut setaraf dengan kelulusan Sijil Penuh SPM, iaitu sijil yang dikeluarkan sebelum perlaksanaan peperiksaan Mengikut Sistem Terbuka, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi: (i) lulus enam (6) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dengan dua (2) daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu (1) peperiksaan: atau (ii) lulus enam (6) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dengan dua (2) matapejaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpul dalam dua (2) peperiksaan dalam tempoh tiga (3) tahun berturut-turut: dan (iii) memenuhi syarat Bahasa Melayu, dengan Kepujian dan Lulus subjek-subjek tertentu sepertimana disyaratkan dalam skim perkhidmatan. PERHATIAN:- Pemohon yang tidak memiliki keputusan seperti di atas adalah tidak layak dipertimbangkan untuk maksud lantikan ke jawatan yang mensyaratkan kelulusan SPM atau kelayakkan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. KELULUSAN SRP/PMR Tahun Isikan tahun anda menduduki peperiksaan dalam petak yang disediakan . Keputusan Mata Pelajaran Sembilan (9) ruangan disediakan untuk diisi dengan matapelajaran Peperiksaan SRP/PMR. NOTA :- BAGI PEMOHON-PEMOHON DARI KALANGAN KPSL, ANDA DIWAJIBKAN MENGISI KEPUTUSAN PEPERIKSAAN JABATAN DARI PARA HINGGA (YANG BERKENAAN SAHAJA) BESERTA DENGAN SLIP KEPUTUSAN PEPERIKSAAN TERSEBUT. Isikan keputusan subjek yang LULUS sahaja dengan tahun yang mana subjek yang diambil tersebut lulus pada tahun peperiksaan itu diambil. 3 23. Butir-butir Jawatan / Pekerjaan Tuliskan jawatan, majikan dan tempat, gaji bersih, tempoh untuk Dahulu dan sekarang semua pekerjaan yang pernah disandang Sebab Berhenti Kod Sebab-sebab 1 Melanjutkan pelajaran 2 Pengurangan Tenaga Kerja (Retrenchment) 3 Tamat Tempoh Perkhidmatan 4 Atas Tindakan Tatatertib 5 Dibuang kerja 6 Lain-lain sebab 24. Keterangan Ibu Bapa atau W aris terdekat Tuliskan di dalam petak yang disediakan keterangan Ibu Bapa atau Waris terdekat anda. 25. Penyata Diri Pemohon dikehendaki melengkapkan satu rencana pendek mengenai latar belakang keluarga dan juga mengapa memilih Jawatan Polis DiRaja Malaysia sebagai kerjaya. Tulisan hendaklah tidak kurang daripada 100 patah perkataan. 26. Nama Adik-Beradik Senaraikan semua nama adik-beradik, no. Kad pengenalan atau Sijil Surat Beranak di dalam kotak yang disediakan. Serta tuliskan umur mereka. 27. Pengakuan Pemohon Ruangan ini hendaklah ditandatangani oleh pemohon bagi mengesahkan semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. 28. Pengesahan Ketua Jabatan Ruangan ini hanya perlu diisi oleh Ketua Jabatan dengan mengesahkan maklumat yang diisi oleh pemohon . Maksud Ketua Jabatan adalah sebagaimana yang ditakrifkan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Am (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005. Ringkasan Kenyataan Perkhidmatan hendaklah disertakan bersama semasa mengemukakan permohonan. 29. Ulasan / Perakuan / Pengesahan Ketua Polis Daerah dan Ketua Polis Balai adalah bertanggungjawap sepenuhnya Ketua Polis Daerah / Ketua Polis Balai untuk mengesahkan bahawa pemohon adalah yang dikenali dan tidak mempunyai ke atas pemohon. Rekod Jenayah di bawah kawasan pengawasan mereka. 4 KOD NEGERI /DAERAH ALAMAT KEDIAMAN JOHOR 0201 - Johor Bahru Selatan 0207 - Kota Tinggi 0203 - Batu Pahat 0204 - Kluang 0205 - Segamat 0206 - Pontian 0200 - Muar 0208 - Mersing 0209 - Johor Bahru Utara KEDAH 0401 - Kota Setar 0402 - Kuala Muda 0403 - Kubang Pasu 0404 - Langkawi 0405 - Kulim 0406 - Baling 0407 - Pendang 0408 - Padang Terap 0409 - Bandar Baru 0410 - Yan 0411 - Sik KELANTAN 0601 - Kota Bharu 0602 - Pasir Mas 0603 - Tumpat 0604 - Gua Musang 0605 - Kuala Krai 0606 - Pasir Puteh 0607 - Tanah Merah 0608 - Bachok 0609 - Machang 0610 - Jeli KUALA LUMPUR 0801 - Dang Wangi 0802 - Brickfields 0803 - Cheras 0804 - Sentul 0805 - Putrajaya MELAKA 1001 - Melaka Tengah 1002 - Alor Gajah 1003 - Jasin NEGERI SEMBILAN 1201 - Seremban 1202 - Kuala Pilah 1203 - Tampin 1204 - Port Dickson 1205 - Jelebu 1206 - Jempol 1207 - Rembau PAHANG 1401 - Kuantan 1407 - Pekan 1402 - Temerloh 1403 - Bentong 1405 - Jerantut 1404 - Raub 1406 - Kuala Lipis 1408 - Cameron Highland 1409 - Maran 1410 - Rompin 1411 - Bera PERAK 1601 - Taiping 1602 - Selama 1603 - Batu Gajah 1604 - Kuala Kangsar 1605 - Gerik 1606 - Kampar 1607 - Kerian 1608 - Manjung 1609 - Tapah 1610 - Keroh 1611 - Sungai Siput 1612 - Slim River 1613 - Teluk Intan 1614 - Ipoh 1615 - Parit Tengah 1616 - Hilir Perak 1617 - Larut Matang (Perak) 1618 - Batang Padang (Tapah) 1619 - Kinta 1620 - Hulu Perak 1621 - Kuala Kangsar(Sg Siput) 1622 - Larut Matang (Selama) 1623 - Tanjung Malim 1624 - Kinta (Kampar) 1625 - Hulu Perak (Grik) 1626 - Lenggong 1627 - Hulu Perak (Pgkln Hulu) 1630 - Pengkalan Lumut PERLIS 1801 - Kangar 1802 - Padang Besar SELANGOR 1802 - Kuala Langat 1803 - Klang 1804 - Ulu Langat/ Kajang 1805 - Petaling Jaya 1807 - Kuala Selangor 1809 - Sabak Bernam 1810 - Shah Alam 1811 - Sepang 1814 - Hulu Selangor 1815 - Subang Jaya 1816 - Gombak 1820 - Ampang Jaya PULAU PINANG 2001 - Timur Laut 2002 - Barat Daya 2003 - Seberang Perai Utara 2004 - Seberang Perai Tengah 2005 - Seberang Perai Selatan TERENGGANU 2401 - Kuala Terengganu 2402 - Besut 2403 - Dungun 2404 - Kemaman 2405 - Setiu 2406 - Marang SABAH 2601 - Kota Kinabalu 2605 - Penampang 2611 - Kota Merudu 2617 - Papar 2610 - Kota Belud 2609 - Tuaran 2615 - Ranau 2612 - Kudat 2603 - Sandakan 2608 - Kota Kinabatangan 2614 - Beluran 2602 - Tawau 2413 - Lahad Datu 2604 - Semporna 2607 - Kunak 2618 - Keningau 2606 - Tenom 2616 - Beaufort 2619 - Sipitang LABUAN 2620 - Labuan SARAWAK 2801 - Kuching 2611 - Siburan 2813 - Bau 2823 - Lundu 2812 - Sri Aman 2811 - Seratok 2809 - Betong 2827 - Lubok Antu 2802 - Sibu 2810 - Mukah 2821 - Kanowit 2806 - Bintulu 2825 - Tatau 2804 - Limbang 2818 - Lawas 2805 - Sarikei 2663 - Bintangor 2826 - Matu / Daru 2824 - Julau 2807 - Kapit 2820 - Song 2819 - Belaga 2803 - Miri 2682 - Baram 2816 - Semarahan 2808 - Serian 2817 - Simunjan 2814 - Marudi 2815 - Dalat 2822 - Maradong 5

Related search queries