Example: bachelor of science

APPLICATION FOR DUPLICATE AANSOEK OM …

drc(2)(2005/03) drc republic of south africa republiek van suid-afrika application for duplicate registration/deregistration certificate i.r.o. motor vehicle

Tags:

  Republic, Afrika, Republiek, Suid, Republiek van suid

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Text of APPLICATION FOR DUPLICATE AANSOEK OM …

DRC(2)(2005/03)DRCREPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIEK VAN SUID-AFRIKAAPPLICATION FOR DUPLICATEREGISTRATION/DEREGISTRATIONCERT IFICATE MOTOR VEHICLE(National Road Traffic Act, 1996)Peach/PerskeAANSOEK OM DUPLIKAATREGISTRASIE-/DEREGISTRASIE-SERT IFIKAAT MOTORVOERTUIG(Nasionale Padverkeerswet, 1996)NB: Duplicates of licence discs are not : For an application for a duplicate of a registration or deregistrationcertificate, acceptable identification of the title holder is essential (includingthat of the proxy or representative).NB: Duplikate van lisensieskyfies word nie toegelaat WEL: By n aansoek om n duplikaat van n registrasie- ofderegistrasiesertifikaat is aanvaarbare identifikasie van die titelhouernoodsaaklik (insluitend die van die gevolmagtigde of verteenwoordiger).PARTICULARS OF TITLE HOLDERBESONDERHEDE VAN TITELHOUERType of identification(mark with X)traffic register IDRSA IDforeign IDbuitelandse IDbusiness reg. identifikasie(merk met X)Identification numberIdentifikasienommerCountry of issueif foreign IDLand van uitreikingindien buitelandse IDSurname andinitials/Nameof organisationanden Van en voor-letters/Naamvan instellingE-mail addressE-pos adresContact telephone numberduring day-Kontaktelefoonnommerbedags(code/kode )(number/nommer)ORGANISATION'S PROXY/REPRESENTATIVEINSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGERType of identification(mark with X)traffic register IDRSA IDforeign IDbuitelandse IDSoort identifikasie(merk met X)Identification numberIdentifikasienommerCountry of issueif foreign IDLand van uitreikingindien buitelandse IDSurname andinitialsanden Van envoorlettersIDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLEIDENTIFIKASIE VAN MOTORVOERTUIGLicence number(if available)Lisensienommer(indien beskikbaar)Vehicle register number(if available)Voertuigregisternommer(indien beskikbaar)Chassis number/VINOnderstelnommer/VINMakeFabrika atSeries name(describe in full)Reeksnaam(beskryf volledig)Engine numberno enginegeen enjinorofEnjinnommerControl number of registrationcertificate/deregistration certificate(if available)Beheernommer van registrasie-sertifikaat/deregistrasieser tifikaat(indien beskikbaar)Reason for applicationlostverlorestolengesteeldestr oyedvernietigother (specify):ander (spesifiseer):Rede vir aansoekTURN OVERBLAAI OMDECLARATIONVERKLARINGI, theEk, dietitle holdertitelhouerorganisation's proxyinstelling se gevolmagtigdeorganisation's representativeinstelling se verteenwoordiger(a) declare that all the particularsfurnished by me in this form aretrue and correct; and(b) realise that a false declaration ispunishable with a fine or one yearimprisonment or both.(a) verklaar dat alle besonderhede watdeur my op hierdie vorm verstrek is,waar en korrek is; en(b) besef dat 'n vals verklaring strafbaaris met 'n boete of een jaargevangenisstraf of ............................ HandtekeningPlace ........................................ PlekDate2:0:::DatumY/JMDFOR OFFICE USE ONLYNET VIR KANTOORGEBRUIKDate of application(effective date)2:0:::Datum van aansoek(effektiewe datum)Y/JMDName and signatureof counter officialNaam en handtekeningvan toonbankbeampteName/NaamSignature/Handte keningDate/DatumName and signatureof recommending officialat registering authorityNaam en handtekeningvan aanbevelingsbeampteby registrasie-owerheidName/NaamSignature/H andtekeningDate/DatumLevel of authorisationregistering authorityregistrasie-owerheidProvincePro vinsieVlak van magtigingName and signatureof authorising officialNaam en handtekeningvan magtigingsbeampteName/NaamSignature/Hand tekeningDate/DatumName and signatureof data capturing officialNaam en handtekeningvan datavasleggingsbeampteName/NaamSignature /HandtekeningDate/DatumSerial number (bottom right-hand corner)of registration certificate issuedReeksnommer (onder regterkantste hoek)van registrasiesertifikaat uitgereik

Related search queries